SVÁRKOVŠTÍ TYMLOVÉ V ARCHIVNÍCH PRAMENECH

Možnost poznání historie jakéhokoliv, tedy nejen selského rodu, je vždy limitována archivními prameny a jejich výpovědní hodnotou. 

Z matrik jsme schopni vyčísti strohá data narození (křtů), sňatků či úmrtí. Při troše štěstí se můžeme z vojenských záznamů dozvědět zevrubný popis tělesné schránky předka - c.k. vojína.

Z pozemkových knih pak, kromě detailů provázejících převody selských gruntů z generace na generaci, se můžeme dočísti o  osazování pustých gruntů novými hospodáři, ale i o případné neschopnosti konkrétního jednotlivce vést selské hospodářství a následnou výměnou hospodáře z moci úřední. 

Víme, že tehdejší člověk byl formován kulturou českého baroka, která se odráží i v lidové architektuře. Nic z toho nám však nemůže poskytnout představu o charakteru a názorech všech těch našich předků, kteří po sobě nezanechali žádnou písemnou památku.

Nejzásadnější překážkou v historickém poznání pak je pochopitelně neexistence archivních pramenů. 

  • Co se týče matrik, jakožto nejobvyklejšího pramene občanské genealogie, tak obec Svárkov spadá pod faru LETINY. A zde zachovaná řada matrik bohužel začíná až v roce 1767, narozdíl od far sousedních, např.: Měčín (1715) a Žinkovy (od roku 1650). 

  • Svárkov náležel k panství ŽINKOVY, avšak archiv správy tohoto panství se nedá srovnávat s po staletí pečlivě vedenými archivy obrovských rožmberských dominií. Pozemkové knihy začínají až roku 1743 a nejstarším spisem v poddanských záležitostech je Soupis obyvatel z roku 1714.

V bohatosti archivních pramenů tedy nedopadl Svárkov zrovna nejideálněji, s tím však nic nenaděláme a v podstatě můžeme býti vděčni za to, co se nám  zachovalo. (Jsou farnosti, kde matriky před deponací do Státního archivu shořely a je řada drobných panství, od jejichž vrchnostenské správy se nezachovalo zhola nic - spisy zůstaly po zestátnění bývalým majitelům doma ve skříni, či po zabrání připadli k JZD a o jejich konci v podobě kornoutů na hřebíky raději ani neuvažovat.)

Následujíc podkapitoly o pramenech pojímám chronologicky, od nejstarších pramenů v nichž se svárkovští Tymlové postupně objevují, až po zmínku o databázích, v nichž je možno vyhledávat  současné informace. A zároveň u každého zmiňovaného pramene stručně uvádím co jsem z něho pro rodokmen Tymlů vyčetl. 

Územní rozsah žinkovského panství od roku 1654

Soupis poddaných dle víry (1651)

Berní rula (1654)

Revisitace berní ruly (Svárkov 1674)

Soupisy poddaných žinkovského panství (1714-1799)

Poddanské přiznání tereziánského katastru

Pozemkové knihy žinkovského panství (1773-1874)

Matriky (fara Letiny od 1767)

Josefský katastr (1784)

Stabilní katastr (1837)

Sčítání lidu

Obecní archivy

Napsali o Janu Tymlovy (1905-1945)

Blovický zpravodaj (1951)

Současné databáze