Josefský katastr

Bylo by asi s podivem, kdyby tak činorodý reformista, jímž Josef II. byl, nechal bez povšimnutí ožehavou berní problematiku. Patentem z 20.04.1785 nahradil usedlost, coby dosud platnou berní jednotku, jednotkou mnohem menší - totiž pozemkem. A to dokonce bez ohledu na to, zda se jednalo o půdu poddanskou či vrchnostenskou - což bylo velmi pokrokovým záměrem, majícím ovšem za důsledek krátkou platnost tohoto katastru.

  • V každé katastrální obci již v roce 1784 vyměřovala a sepisovala všechny pozemky komise složená z vrchnosti, rychtáře, sedláků a místy i zeměměřiče. Pozemky pak byly číslovány tzv.topografickými čísly. Zde uváděná čísla nesouhlasí s parcelními čísly stávajícími. 

  • U každé parcely je uváděn majitel, číslo popisné jeho domu, popis umístění pozemku, dále pak výměra parcely (určená provazci latěmi či zeměměřičem), její kultura a výnos. Výnosy a výměry jsou na konci knihy sečteny pro celou obec.

  • Každá katastrální obec má svůj vlastní elaborát, jenž je upraveným opisem původního, komisí sepsaného v terénu. Mapy pořizovány nebyly. Vyvrcholením pak ovšem bylo 32 elaborátů - výtahů a sumářů obecních elaborátů. Tyto se až na dvě výjimky nezachovaly. Dokončeny byly roku 1789.

  • V josefském katastru jsou prvně užita čísla popisná jednotlivých obytných budov (Numerus conscriptio). K očíslování došlo v říjnu 1770, kdy bylo proveden vojskem.

  • Josefský katastr byl uzavřen 25.08.1789 a v platnost vstoupil k bernímu roku 1790 (tj. od 01.11.1789). Tím mělo být zrušeno daňové zvýhodnění dominikálního majetku. To budilo ovšem značný odpor. Josef II. zemřel 20.02.1790 a jeho nástupce Leopold II. pod nátlakem stavů patentem z 09.05.1790 Josefský katastr resp. změny v placení berně zrušil.


V Josefském katastru se objevují :

  • Jan Tyml sedlák ze Svárkova 1  (32 jiter a 301 čtv.sáhů tj. : 18,52 ha polí, luk a zahrad)

  • Václav Tyml sedlák ze Svárkova 13  (33 jiter a 354 čtv.sáhů tj. : 19,12 ha  polí, luk a zahrad)

  • Josef Tyml domkář z Radochov 21