POZEMKOVÉ KNIHY panství žinkovského 

Pozemkové knihy se nazývaly "gruntovní", kterýžto název vystihuje jejich charakter. Evidovány totiž nebyly jednotlivé pozemky, ale celé selské grunty. Pro každý grunt bylo vynecháno v knize několik stran, kam postupně přibývali zápisy o osazování nových gruntů vrchností, převody statku z otce na syna či zetě, ale též prodej cizí osobě.

U každého převodu je uvedeno, za jakou cenu nabyvatel získává předmětný statek, či na kolik je statek odhadnut "pošacován"; a též komu je povinnen splácet (obvykle předešlému hospodáři a jeho potomkům - tedy v ideálním případě svému otci a sourozencům). Za tímto základním zápisem jsou obvykle zapisovány roční splátky.

Takto lze rekonstruovat změny ve vlastnictví jednotlivých nemovitostí od vzniku pozemkových knih až do zrušení poddanství v roce 1848. Tyto pozemkové knihy byly obvykle vedeny vrchností. 

Pozemkové knihy ze svého principu nezachycují lidi nemajetné, jako podruhy, čeleď - děvečky a pacholky, jakož i obecní chudinu - pastýře, ovčáky atp.


Ve Státním oblastním archivu Plzeň (pobočka Klatovy) jsou ve fondu Velkostatku Žinkovy uloženy tyto pozemkové knihy :

  • č.1815 Stará dominikální gruntovní kniha 1773-1873 (celé panství včetně Svárkova)

  • č.1816 Gruntovní kniha 1792 - 1874 (Žinkovy, Kokořov, Čepice, Radkovice)

  • č.1821 Gruntovní kniha 1748 - 1871 (Bíluky, Petrovice, Radochovy)

  • č.1822 Gruntovní kniha 1848 - 1873 (Březí, Svárkov, Týniště, Újezd)

  • č.1823 Gruntovní kniha 1830 - 1873 (Černovec, Malinec, Měčín)

  • č.1825 Dominikální gruntovní kniha 1831-1873 (včetně Svárkova)

Žádnou z těchto knih jsem zatím ještě neviděl (a nechci se ani vymlouvat na současné stěhování klatovské pobočky SOA Plzeň do Nepomuka).  

Jistě si jednou na pročtení těchto knih najdu chvíli času a na tuto stránku pak přibude i třeba nějaký opis majetkového převodu, ale vzhledem k malému časovému rozsahu je zřejmé,  že žádný velký objev se zde již očekávat nedá.