MATRIKY

Vedení matrik nařídil církevní koncil v Tridentu roku 1563. U nás pak roku 1631 pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach nařídil reformu církevní správy a v rozhodující většině farností se zavedly matriky.

Nařízení pražské konsistoře z roku 1760 zavedlo jednotnou latinskou formu matričního zápisu (nedodržovalo se, objevuje se i čeština či němčina).

Státní nařízení z roku 1770 umožnilo bezplatný zápis křtu, zakázalo psát jména po chalupě a jména nemanželských otců. Dále bylo nařízeno u všech zápisů uvádět číslo popisné. 

Patentem o matrikách ze dne 20.02.1784 nařídil Josef II. nový formulář, který byl s malými obměnami používán až do roku 1949. Matriky byly prohlášeny za veřejnou listinu; od této doby je také důsledně psáno datum narození a úmrtí a nikoliv jako předtím datum křtu a pohřbu.

Sbírka matrik pro území bývalého Západočeského kraje je uložena fondech ve Státním oblastním archivu v Plzni. Matriky tzv. živé, to jest s údaji o žijících osobách, jsou uloženy na místně příslušných matričních úřadech a nejsou s ohledem na ochranu dat žijících osob veřejně přístupné.


Obec Svárkov spadá pod letinskou faru. Dnes mohu jako člověk věnující genealogii skoro 20 let prohlásit, že s kurióznějšími případem jsem se ještě nesetkal. Když jsem s rodem Tymlů roku 1992 začínal, tak pro Svárkov byla v archivu pouze matrika obsahující zápisy z let 1784-1883. Kniha následná je dosud uložena na Matrice místně příslušného Obecního úřadu v Letinech. Ačkoliv v církevních pramenech bylo uvedeno, že letinské matriky by měli začínat rokem 1689.

Po cca deseti letech se v archivu objevila kdesi na půdě nalezená matrika se zápisy o narození, úmrtí a svatbách pro celý farní obvod, tedy Letiny, Bzí, Drahkov, Kbelnice, Libákovice a  Svárkov z let 1767–1784

A tím není zázrakům konec, protože jednoho krásného jarního rána roku 2009 mi naběhl e-mail od kolegy, bádajícího v téže oblasti, jež mi radostně oznamoval zjevení nejstarší matriky v archivu. Tedy matriky s obrovským časovým rozsahem z let 1689-1766

Ačkoliv zápisy o úmrtích v ní začínají až rokem 1710 a zápisy o narozených jsou až do roku 1710 velmi "děravé". Jsou i léta, kdy farář zapsal pouhé dva či tři křty v celé farnosti, přesto se jedná o velmi cenný pramen.

Matrika byla snad omylem zašantročena na nějakém úřadě. Už samu skutečnost, že se našel někdo kdo ji do archivu odevzdal, lze považovat za zázrak. A velmi šťastnou náhodou bylo i ono upozornění na její nález. Mám totiž vypsané existující matriky far v celém širém okolí a v podstatě první důvod podívat se do letinského inventáře bych měl až cca za 30 let, kdy by se v archivu mohla objevit svárkovská matrika začínající rokem 1884. To by se mi ovšem  již blížil sedmý křížek a tak nevím jak by dopadlo případné zpracování údajů  :-)

Kromě matrik letinské fary jsem pochopitelně čerpal i z matrik sousedních farností, ze kterých bych především zmínil Měčín (od roku 1715) a Žinkovy (od roku 1650)


Zde na malé ukázce se v Žinkovech  27.10.1758 žení 

"... Pocztiwi Mladenecz Wincentius Wlastní syn Mateje Tymla hospodarze ze Swarkowa s Pocztivou deweczkou Marijí Pozustalou Wlastní dczerou po Nebosstikovi Jakubowi Sekytowi hospodarzi Selskim ze Brzezi. Oba poddani k Panstwi Žinkowskimu, ...."