Berní rula (1654)

Stavovský český sněm rozhodl roku 1652/3 o provedení podrobného soupisu všeho berni podrobeného majetku (tedy pouze poddanského majetku) v Čechách. Účelem tohoto soupisu mělo být poznání skutečného stavu třicetiletou válkou zbídačené země a spravedlivé rozdělení daňového zatížení jednotlivých panství a krajů. (Vrchnostenské správy se totiž dovolávali nižších daní a ve svých přiznáních udávali čím dále větší počet pustých gruntů.)

Byly ustanoveny čtyři visitační komise složené ze 4 osob - jeden zástupce za každý stav, které měly navštívit všechna panství a statky, prohlédnout vsi, poddanská pole, pořídit soupis berni podléhajících poddaných tzv. "skutečně osedlých" a stanovit počet osedlých pro každou ves. "Osedlý" byl berní jednotkou rovnající se jednomu sedlákovi, nebo 4 chalupníkům, či 8 zahradníkům. Na osedlé byla přepočtena i řemesla a živnosti. Tento počet je dodatečně komisí připsán ke každé vsi a shrnut pro celé panství. Podle jejich počtu byly určovány berní podíly toho kterého panství a kraje. Výsledkem "generální visitace země" je berní rula, obvykle datovaná do roku 1654. Žinkovské panství bylo navštíveno komisí během února 1655.

U každého poddaného je uváděna celková rozloha jeho polí, výměra ozimů, jařin a počty dobytka. Nejsou uvedeni podruzi ani čeleď (to jest poddaní bez berního = zdanitelného majetku). Zachycovány jsou pusté osedlosti, vyhořelé usedlosti a nově se usazující poddaní v letech 1652 - 54. Uváděna jsou řemesla, pokud byla poddanými provozována. Nestejným způsobem komise zaznamenávaly mlýny, kostely, fary, lesy, počet ovčáckých mistrů a pacholků a také bonitu půdy. 

Knihy jsou děleny dle krajů a uloženy ve Státním ústředním archivu v Praze. Jsou veřejnosti nepřístupné, avšak většina je již vydána tiskem.


Ve Svárkově je již uveden jako hospodář Jan Tyml, který musel hospodářství převzít od své matky v krátkém mezidobí mezi lety 1651-1654. 

  

Zkomolení některých jmen svárkovských sedláků v edici vyšlé tiskem je značné až neuvěřitelné. Pro nepřístupnost pramene se údaje nedají ověřit, ale je zřejmé, že písař si s úpravou hlavu příliš nelámal. Naštěstí v Revisitaci Berní ruly po dvaceti letech jsou uváděni hospodáři z dob Berní ruly. 

A tak víme že zde uvedený Zabrau je Zábran

Z poddanských soupisů víme, že ve Svárkově byl grunt Vizinovský, a na něm tedy hospodařil Vizina, nikoliv Mizina.  

Ale jak místo Tomáše Volíka mohl být zapsán Tůma Muma, to opravdu nedovedu vysvětlit.

 

Závěr visitace spojených panství Roupova a Žinkov si zaslouží ocitování :

... Možnosti lidí poddaných považujíce nacházíme, že rolníci velmi chudí obzvláště pak při městečkách jsou a mnoho jich rolí své přes ani polovice neosili, jako i mnozí dobytka dosti málo mají. Pročež prohlídajíce k veřejné rovnosti a proporti a fundirujíce se na ty sněmovním snešením vyjádřené qualitates vidí se nám (však na opravu slavné hlavní commissí), že panství toto přiznávati by se mělo z effective 95 1/2. Ostatních vnově osedlých, pohořalých a pustých 21 5/8 pozůstane. Datum stalé visitací 27. februarii 1655.