Soupis obyvatelstva dle víry z roku 1651

Tam kde nejsou zachovány starší matriky či vrchnostenské archiválie se jedná se o nejstarší pramen pro občanskou geneaogii. 

Tak je tomu i Svárkova a celého žinkovského panství.

Vznik soupisu byl svázán s rekatolizačním úsilím habsburského státu a s jeho snahou zjistit vyznání a smýšlení obyvatelstva. Podle patentu místodržitelství  měl soupis obsahovat jak poddané, tak i vrchnost, její úředníky, měšťany a svobodné obyvatelstvo s výjimkou duchovních a vojska. Měl být vypracován na všech panstvích a zahrnovat veškeré přítomné obyvatelstvo (děti, které sloužily na cizím gruntě jsou zapsány tam). Jako vzor byl vyhotoven jednotný formulář, jehož rubriky byly předepsány (jméno, právní stav - svobodný/poddaný, povolání - postavení v domácnosti, věk a vyznání). U nekatolíků mělo být uvedeno, zda u dotyčného je naděje na obrácení ke katolické víře, či nikoliv. Akce se uskutečnila na jaře 1651. Většina seznamů je umístěna ve Státním ústředním archivu v Praze, uspořádaná podle krajů. 


Ve Svárkově je uvedeno pouze pět statků. U statku tymlovského (tedy současné čp.1) pak je uvedeno :

  • Anna Tymlová, vdova, 45 let; (Tedy narozena cca roku 1606)

  • Jan Tyml, syn, 26 let; (Narozen cca roku 1625)

  • Anna Tymlová, dcera, 23 let; (Narozena cca roku 1628)